Regulamin konkursu fotograficznego „Przenikanie - 70 lat stosunków polsko-chińskich ”

§ 1 Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej

2. Celem konkursu jest ukazanie zmian zachodzących w relacjach polsko-chińskich na przestrzeni 70 lat w sferze kulturowej, ekonomicznej, politycznej lub utrwalenie dziedzictwa kulturowego Chin i ich odmienności kulturowej.

3. Tematem zdjęć mogą zostać obiekty architektury, krajobrazu, ludzie, wydarzenia, itp.

4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie (fotografia w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 1 MB) jako cykl lub osobne tematy.

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres:
konkurs@tppch.pl z dopiskiem w tytule „KonkursTPPCh”.

4. Prace należy wysłać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i rok wykonania, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Przenikanie - 70 lat stosunków polsko-chińskich ” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia- w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz ekspertów zewnętrznych.

.

§ 3 Terminarz konkursu

1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 15 września 2019 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi).

2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Wyniki konkursu oraz informacja o terminie i miejscu rozdania nagród zostaną podane na stronie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej www.tppch.pl oraz profilu na Facebooku. O terminie uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni w terminie późniejszym.

4. Zapytania i uwagi prosimy kierować również na adres konkurs@tppch.pl do 15 sierpnia 2019 r. z dopiskiem w tytule „ws. konkursu”.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie, mediach, materiałach promocyjnych Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej oraz w ramach wystaw fotografii.

2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych zdjęć.

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.